Doe mee met de fotocampagne

Home » Doe mee met de fotocampagne

Wat is de bedoeling?

Voor de fotobeeldherkenning van kruidenrijk grasland hebben we veel foto’s nodig van graslanden waarvan de kruidenrijkdom bekend is. We hebben zowel foto’s nodig van extensief gebruikte  kruidenrijke natuurpercelen als van gangbaar intensief gebruikt grasland (met of zonder klaver of voederrijke kruidenmengsels) en alles wat daar tussenin zit. Met deze foto’s kunnen we het beeldherkenning systeem trainen.

Daarnaast kunnen we ook foto’s gebruiken waarvan de kruidenrijkdom nog niet bekend is om de foto te vergelijken met de resultaten van remote sensing (meten met een satelliet). In beide gevallen moet het tijdstip en de exacte locatie van de foto bekend zijn. Daarvoor is er een Web App ontwikkeld voor smartphone of PC, waarmee per perceel de foto’s met locatie, tijdstip en uw antwoorden op een aantal eenvoudige vragen, worden vastgelegd. Deze informatie wordt automatisch geüpload naar de database van Elllipsis Drive. Ellipsis Drive is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van satellietdata en mee werkt aan dit project.

Installatie van de Web App (instructie voor alle deelnemers)

Voor het installeren van deze Web App verwijzen we naar de Web App handleiding. Als u de procedure volgt wordt er voor u een account aangemaakt bij Ellipsis Drive. Het is belangrijk dat u zich daarbij registreert als medewerker, vrijwilliger of opdrachtnemer van één van de deelnemende organisaties. Gebruik daarvoor de naam van de deelnemende organisatie zoals vermeld op de pagina Projectinformatie. Uw foto’s worden dan in het kader van de PPS erkend als cofinanciering van die organisatie.

Instructie Foto Web App (voor alle deelnemers)

U vindt de instructie voor het nemen van de foto’s en het beantwoorden van de vragen in de Web App handleiding. De niet‑professionele deelnemers aan de fotocampagne kunnen volstaan met het nemen van de foto’s en het beantwoorden van de vragen in de Web App. U kunt de vraag over het typeren van het grasland overslaan. Van de professionals wordt verwacht dat ze deze vraag wel beantwoorden.

Instructie voor professionals

Met professionals bedoelen we vrijwilligers, medewerkers of opdrachtnemers die voldoende botanische kennis hebben om het grasland te kunnen indelen in de Typen kruidenrijk grasland, die we we in dit project onderscheiden; in de Web App kunt u één van deze typen selecteren). In sommige gevallen zullen professionals ook een aanvullende botanische opname uitvoeren. De resultaten daarvan worden separaat en in overleg met ons gedeeld via hun opdrachtgever.