Project informatie

Home » Project informatie

Doel van deze publiek private samenwerking (PPS; looptijd 2021-2025) is om een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen waarmee kostenefficiënt kruidenrijk grasland kan worden herkend op basis van de combinatie van satellietwaarnemingen en foto’s vanuit het veld. De beoogde uitkomst van het systeem is de geschatte kruidenrijkdom van alle Nederlandse graslandpercelen, bijeen gebracht in een centrale database. Deze database kan jaarlijks worden geüpdatet en wordt via een interface ontsloten voor de deelnemende partijen. Deelnemers aan de PPS zijn: Biodivers B.V., BoerenNatuur, FLORON, Friesland Campina, Natuurmonumenten, OBN (Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit), Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, PureGraze, Rabobank, RVO, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, Vogelbescherming, Wij.land, Wageningen Research en Wereld Natuur Fonds. De bedrijven NEO (for earth observation) en Ellipsis Drive doen mee als onderaannemers.

Het beoogde product van dit project is:

  • Centrale database met per grasperceel de geschatte kruidenrijkdom met jaarlijkse update
  • Op de gebruikers afgestemde interfaces voor het gebruik van de centrale database
  • Een update van de bestaande foto-app voor de typering van grasland
  • Een beheer advies voor het vergroten van de kruidenrijkdom van een perceel grasland.

Aanpak

In fase 1 (2021-2023) is eerst een typologie van grasland op basis van kruidenrijkdom vastgesteld (Typen kruidenrijk grasland), die bruikbaar is voor het ANLb, de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij en voor 'On the Way to Planet Proof'. Vervolgens wordt een groot aantal percelen bezocht om het type grasland vast te stellen (ground truth) en een foto te maken met een app die locatie en tijdstip vastlegt. Daarna worden twee algoritmen ontwikkeld om het type kruidenrijk grasland van deze percelen te schatten, één op basis van de verzamelde remote sensing data, en één op basis van fotobeeldherkenning. Beide algoritmen en de combinatie van beide algoritmen worden in samenwerking met de gebruikers getoetst.

Bij gebleken succes van fase 1 zal in fase 2 (2023-2025) de centrale database operationeel gemaakt worden voor jaarlijkse updates op een website en zullen één of meerdere interfaces worden gebouwd voor aansluiting op de ICT systemen van de gebruikers. Tenslotte zal een adviesmodule worden ontwikkeld, die op basis van de perceelgegevens een maatwerk advies geeft voor beheer gericht op verdere ontwikkeling van kruidenrijkdom.

Innovatie

Deze PPS valt onder Missie A (Kringlooplandbouw) van de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw Water en Voedsel. De wetenschappelijke vernieuwing zit in de ontwikkeling van goede onderscheidende indicatoren voor graslanden afgeleid uit remote sensing data (markers), en de combinatie met fotobeeldherkenning. Het beoogde resultaat van de PPS biedt een efficiënte mogelijkheid voor borging van kruidenrijkdom en stimuleert daarmee een alternatief of aanvullend verdienmodel voor veehouders.